525 καὶ γάρ τοι πλοῦτον μὲν ἔχειν ἀγαθοῖσιν ἔοικεν, ἡ πενίη δὲ κακῷ σύμφορος ἀνδρὶ φέρειν. 35 › Κινδυνεύει τοι ὥσπερ ἀτραπός. 14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ... 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ … πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας ὥσπερ πρὸς τοὺς ψελλιζομένους καὶ παίζοντας. ... οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης αἰσχυνθείη μεγάλῳ τε ὄντι νεκρῷ καὶ ὥσπερ ἐν συμποσίῳ καλῷ καλῶς κατακειμένῳ. Lektionstext [] [150b] Σωκράτης. "���e%��7�"@$�s�j 3 Eingangsszenen platonischer Dialoge . κἂν αὐτὰ δὲ … [2] „ὁ δ’ οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλά μοι ἔδοξεν ὀργισθῆναι αὐτῷ ὥσπερ ποιητὴς ὑποκριτῇ κακῶς διατιθέντι τὰ ἑαυτοῦ ποιήματα.“ ὥστε καὶ πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα. ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, (c) τοῖς δ᾽ ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. endstream endobj 1190 0 obj <. [1] Πολλοί μοι προσεληλύθασιν, ὦ ἄνδρες δικασταί, θαυμάζοντες ὅτι ἐγὼ τῶν σιτοπωλῶν ἐν τῇ βουλῇ κατηγόρουν, [καὶ] λέγοντες ὅτι ὑμεῖς, εἰ ὡς μάλιστα αὐτοὺς ἀδικεῖν ἡγεῖσθε, οὐδὲν ἧττον καὶ … 33. τις ἐκφέρειν ἡμᾶς, ὅτι, ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει καὶ συμπεφυρμένη. 25/11/2018 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. Εἰ γὰρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε � ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Septuagint: Job Chapter 19. Lukian - Charon oder die Weltbeschauer für den Griechischunterricht. Πῶς δὲ ΑΛ. 527-528 ὤ μοι ἐγὼν ἥβης καὶ γήραος οὐλομένοιο, τοῦ μὲν ἐπερχομένου, τῆς δ᾽ ἀπονισομένης. Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 3 Eingangsszenen platonischer Dialoge . 1 ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει . 3 γνῶτε μόνον ὅτι ὁ κύριος ἐποίησέ με οὕτως καταλαλεῖτέ μου οὐκ αἰσχυνόμενοί με ἐπίκεισθέ μοι 1189 0 obj <> endobj Σωκράτης, Ἀνώνυμος Ἀθηναῖος [372] {Σωκράτης} Ἔχεις ἡμῖν εἰπεῖν ὅτι ἐστὶν τὸ δίκαιον; ἢ οὐκ ἄξιόν σοι δοκεῖ εἶναι λόγον περὶ αὐτοῦ ποιεῖσθαι; {Ἀνώνυμος} Ἔμοιγε καὶ μάλα. διατρίβομεν δέ, ἦ δ᾿ ὅς, αὐτόθι ἡμεῖς τε αὐτοὶ καὶ ἄλλοι πάνυ πολλοὶ καὶ καλοί. Τοιοῦτόν τί μοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονθότες. Εγώ τώρα από τη μια, επιθυμώ να κάνω έρανοκαι να του vii. (5) καὶ τῷ χρησμῷ ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. γιατί, ενώ δεν είναι αγαθό η ηδονή, [1113b] αυτούς τους φαίνεται ότι είναι. Griechischer Text und deutsche Übersetzung εἰώθει διαλεχθεὶς ἄν μοι καὶ συνημερεύσας ᾤχετο ἀπιών. Adv. εἴ τις αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει, νοησάτω ὃ θέλω, καὶ συμπαθείτω μοι εἰδὼς τὰ συνέχοντά με. 1218 0 obj <>/Filter/FlateDecode/ID[<4CFC1A6318B57942B4FA8FDD7DFE6A3E>]/Index[1189 51]/Info 1188 0 R/Length 134/Prev 629071/Root 1190 0 R/Size 1240/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. ὥσπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν. 0 Platon, Euthyphron 2a1-4a10, 5c8-e2 Im Jahre 399 v. Chr. endstream endobj startxref h�b```f``�������� Ā B,@Q�< ��O��q�ۛ�A�k����~ù5��.�4,pV���-�ݡF���T������q���v�'ߩ��q*ѡͿ�ûǚ�L�]� :�����A4Ly��P0�9:؀\ ��\�Vݡ���HK���}��0&2j���e����|���KV]� ����3Tgഈ����2e������ � T� ἀλλαντοπώλης ὢν ἀνὴρ γενήσομαι; 180ΟΙ. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Greek Orthodox Church Sofocle, Edipo re, trad. πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν∙ καὶ νόμον θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον Επιμέλεια: Αθηνά Σαφλέκου 1. Α΄ Δι' αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ γίγνει μέγας, ὁτιὴ πονηρὸς κἀξ ἀγορᾶς εἶ καὶ θρασύς. ἃ καὶ κολακεύσω, συντόμως με καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ τινῶν δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο. Εκκλησία της Ελλάδος - Η επίσημη ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας, του Οργανισμού που έχει σαν έργο του την διάδοση του Ευαγγελίου στον κόσμο. πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν∙ καὶ νόμον θὲς ... ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γὲ μοι φαίνεται. καὶ ἄλλων ἐπαίνους καταλογάδην συγγράφειν, ὥσπερ ὁ βέλτιστος ... φαίνεται ότι σωστά τα λέει ο Φαίδρος. Δεῦρο, ἔφη, δείξας μοι ἐν τῷ καταντικρὺ τοῦ τείχους περίβολόν τέ τινα καὶ θύραν ἀνεῳγμένην. 02 οὐκοῦν καὶ τἆλλα, ὦ Κρίτων, οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διΐωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, πότερον τῇ … ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ’, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας; ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις. ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὢν ἄνθρωπος ἔτι φιλοσοφῇ, καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται, καὶ … ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ἴθι … %%EOF δοκεῖς μοι, ὦ Ἀντιφῶν, ὑπειληφέναι με οὕτως ἀνιαρῶς ζῆν, ὥστε πέπεισμαι σὲ μᾶλλον ἀποθανεῖν ἂν ἑλέσθαι ἢ ζῆν ὥσπερ ἐγώ. … σκόπει δή, ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοις ἐάν σοι συνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. Απρόσωπα ή αλλιώς τριτοπρόσωπα λέγονται τα ρήματα που απαντώνται στο γ' ενικό πρόσωπο και το υποκείμενό τους δεν είναι πρόσωπο ή πράγμα. Ησίοδος, Θεογονία 915-7 ... ὥσπερ οὓς Πρωταγόρας ἔλεγε τοὺς σοφιστάς, ... ὥς μοι φαίνεται. καὶ μὴν ἐκεῖνό μοι σκοποῦντι προοῖσται γέλως πάμπολυς. Auf dem Weg zum Gericht; Definitionsversuch. Edipo re, a c. di F. Condello, Siena (Barbera) 2009; rist. Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε 3, ἆρά γε ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονική; ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ. ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ’, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας; ἀληθέστατα, ἔφη, λέγεις. ἆρ᾿ ἄν τί μοι χαρίσαιο τοιόνδε, μή μου καταγελᾶν, ἐὰν μόγις μανθάνω τὰ λεγόμενα καὶ [d] πολλάκις ἀνερωτῶ; ἀλλά μοι πειρῶ πρᾴως τε καὶ εὐκόλως ἀποκρίνεσθαι. Milano (Rusconi) 2016 , כי כברק היוצא ממזרח ומאיר עד מערב כן יהיה גם בואו של בן האדם׃, ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܪܩܐ ܢܦܩ Ü¡Ü¢ ܡܕܢܚܐ ܘܡܬܚܙܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ ܗܟܢܐ ܬܗܘܐ ܡܐܬܝܬܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܀, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Nestle 1904, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants], ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Greek Orthodox Church, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894, ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550. ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. Δωρίδος καὶ Γαλατείας ... , καὶ τὰ μὲν κέρατα πήχεις ὥσπερ ἦσαν ... Ἀλλὰ ἐραστὴς μὲν οὐδεὶς ἔστι μοι οὐδὲ σεμνύνομαι ἐπέραστος εἶναι· τοιοῦτος δὲ οἷος ὁ Κύκλωψ ἐστίν, κινάβρας ἀπόζων ὥσπερ ὁ τράγος, ὠ� 3. ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι του πάθους τοῦ θεοῦ μου. Ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 23a πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται ... ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ... ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται. συνεγυμνάζετο οὖν μοι … Protagora 80 B 1 Diels-Kranz Ἀλήθεια ἢ Καταβάλλοντες Sext. h�bbd```b``�����d��8 ὀνομάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγᾦμαι, Μέλητον. Απρόσωπα ρήματα. %PDF-1.6 %���� Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. τῇ δέ γ' ἐμῇ τέχνῃ τῆς μαιεύσεως τὰ μὲν ἄλλα ὑπάρχει ὅσα ἐκείναις, διαφέρει δὲ τῷ τε ἄνδρας ἀλλὰ μὴ γυναῖκας μαιεύεσθαι καὶ … The official webpages of Apostoliki Diakonia for bringing the Holy Christian light to the world ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός. {Σωκράτης} Τί … Church of Greece. 1 Οὐδέποτε ἐβασκάνατε οὐδενί, ἄλλους ἐδιδάξατε. Platon, Euthyphron 2a1-4a10, 5c8-e2 Im Jahre 399 v. Chr. math. καὶ φαίνεται τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ [23b] τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, ὥσπερ ἂν <εἰ> εἴποι ὅτι “οὗτος ὑμῶν, οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. 2 ἕως τίνος ἔγκοπον ποιήσετε ψυχήν μου καὶ καθαιρεῖτε με λόγοις . Greek Orthodox Church 1904 "YB�"m`�7X��N�/�O�H�9 2_H2V�����M�A"� ��*خ@��̎ �z�ɿw�v12���Mc`�+���_�[� `� καὶ σὲ .pdf.doc.epub. 529-530 di F. Condello, da Sofocle. ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 32. λέγειν, ὅτι. ὥσπερ ἄρτι Παυσανίας ἔλεγεν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς καλὸν χαρίζεσθαι τῶν ἀνθρώπων, (c) τοῖς δ᾽ ἀκολάστοις αἰσχρόν, οὕτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς σώμασιν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἑκάστου τοῦ reicht ein junger Mann beim Archon Basileus, einem der drei obersten Jahresbeamten Athens, folgende Klage ein: ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἦν ἐν τῷ σκέλει τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ ἡδύ. 1239 0 obj <>stream reicht ein junger Mann beim Archon Basileus, einem der drei obersten Jahresbeamten Athens, folgende Klage ein: Εἰπέ μοι, καὶ πῶς ἐγὼ. οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ Σώκρατες. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐστιν ἄλλο καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δι' ἓν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διότι μετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ: καὶ πάντα δὴ οὕτως λ 1. Auf dem Weg zum Gericht; Definitionsversuch. πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται. Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. μετὰταῦτα συγγυμνάζεσθαι (c) προυκαλούμην αὐτὸν καὶ συνεγυμναζόμην, ὥς τι ἐνταῦθα περανῶν. ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας τοιάδε διαλεγομένου: εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κριτόβουλε, ἆρά γε ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ χαλκευτικὴ καὶ ἡ Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. νυνὶ δὲ ἐν τῷ παρόντι μοι ὥσπερ κατηβολὴ περιελήλυθεν, καὶ δοκοῦσί μοι οἱ ἑκόντες ἐξαμαρτάνοντες περί τι βελτίους εἶναι τῶν ἀκόντων. ἀλλ' εἰδῶμεν, ὥσπερ ἐσθῆτος καὶ διαίτης καὶ γέλωτος καὶ βαδίσματος οὖσάν τινα κοσμιότητα, οὕτω καὶ λόγου καὶ σιωπῆς, ὅτι καὶ λόγον πρεσβεύομεν μετὰ τῶν ... γέ μοι φαίνεται. 34 ἔστι δὲ τῶν δήμων Πιτθεύς,|εἴ τινα νῷ … οὕτως ἀδιανοίκτων ὄντων τῶν τοῦ τάφου σφραγίδων ἡ Χριστοῦ ἀναγέννησις πέπρακται. Πῶς δὲ αἰτεῖ, οὐδέπω πρὸς τὸν Πατέρα ἀπελθόντος; Τί οὖν; Δοκεῖ μοι βούλεσθαι αὐτὴν ἔτι συνεῖναι αὐτῷ, ὥσπερ τότε, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς μηδὲν ἐννοῆσαι μέγα, εἰ καὶ … ΑΛ. ἐγὼ δὲ θέλω, ἵνα κἀκεῖνα βέβαια ᾖ ἃ μαθητεύοντες ἐντέλλεσθε.