Dal castrum militare alla città romana. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei României se realizează prioritar pentru: - structurile gata de luptă permanent, destinate supravegherii şi avertizării timpurii, executării serviciului de luptă, intervenÅ£iei la obiectivele militare, la criză teroristă şi în situaÅ£ii de urgenţă; - structurile cu capacitate de reacÅ£ie imediată, destinate executării acÅ£iunilor de luptă pe teritoriul naÅ£ional, prin reacÅ£ie imediată, descurajare şi demonstraÅ£ie de forţă; - forÅ£ele nominalizate pentru componentele ForÅ£ei consolidate de răspuns a NATO şi pentru Grupurile tactice de luptă ale UE; - forÅ£ele asumate în cadrul procesului NATO de planificare a apărării, prin Å£intele de capabilităţi, prin Planul UE de dezvoltare a capabilităţilor şi prin Sistemul ONU de management al capabilităţilor pentru operaÅ£ii de menÅ£inere a păcii; - capabilităţile destinate participării la implementarea proiectelor, programelor şi iniÅ£iativelor de dezvoltare în cadrul multinaÅ£ional asigurat de NATO şi UE; - alte structuri care asigură creşterea potenÅ£ialului de angajare în acÅ£iuni militare. STRATEGÍE s. f. 1. strategĭa) "comando dell'esercito; carica di stratego; arte militare", der. PotenÅ£iale riscuri şi ameninţări de natură militară identificate. Sbaragliate le forze avversarie, sconfiggete le truppe nemiche nel fantastico gioco di strategia Siegius. De asemenea, asigură cercetarea permanentă a litoralului şi a Mării Negre, sprijină celelalte categorii de forÅ£e ale Armatei şi participă la operaÅ£ii şi misiuni internaÅ£ionale, conform planurilor aprobate. Riposta proporÅ£ională are la bază respectarea legilor războiului, prin corelarea mijloacelor şi procedurilor folosite pentru atingerea obiectivelor militare cu efectele produse. Strategia de vaccinare anti-COVID-19 în România va fi aprobată joi, 3 decembrie, în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, convocată de preşedintele Klaus … Pentru asigurarea unui nivel optim de coerenţă, flexibilitate şi abilitate instituÅ£ională, documentul urmăreşte materializarea direcÅ£iilor de acÅ£iune referitoare la configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României. În scopul îndeplinirii misiunilor şi sarcinilor militare desfăşurate la nivel naÅ£ional şi la nivel aliat, Armata României constituie, din punct de vedere acÅ£ional: - structuri din pachetul de forÅ£e gata de luptă permanent, pentru supraveghere şi avertizare timpurie, sprijinul autorităţilor civile şi antiterorism; - structuri din pachetul de forÅ£e cu capacitate de reacÅ£ie imediată, pentru evitarea surprinderii şi angajarea în acÅ£iuni militare de intensitate redusă, menÅ£inerea integrităţii spaÅ£iului aerian al României - integrat în Sistemul Extins de Apărare Aeriană al NATO, controlul asupra apelor teritoriale, precum şi pentru descurajare şi reacÅ£ie, pregătirea apărării obiectivelor importante din adâncimea strategică şi punerea în aplicare a acÅ£iunilor specifice pentru implementarea la nivel naÅ£ional a măsurilor NATO de răspuns la criză; - structuri din pachetul de forÅ£e cu capacitate de reacÅ£ie rapidă pentru descurajarea unei agresiuni iminente; - structuri din pachetele de forÅ£e pentru apărarea strategică şi/sau respingerea agresiunii; - structuri care se constituie la mobilizare pentru regenerarea forÅ£elor. Instrumentul militar continuă să rămână un mijloc de extindere a influenÅ£ei, de apărare a intereselor naÅ£ionale şi de promovare a obiectivelor de politică externă. 5 sau la o operaÅ£ie de mare intensitate desfăşurată de UE, pe baza clauzei de asistenţă mutuală. Pe de o parte, este necesară identificarea unei soluÅ£ii coerente în faÅ£a acÅ£iunilor. ForÅ£ele pentru operaÅ£ii speciale şi informaÅ£ii militare execută misiuni specifice de cercetare specială, acÅ£iune directă şi asistenţă militară, în mediile terestru, maritim şi aerian, pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, independent sau în cooperare cu alte forÅ£e naÅ£ionale şi/sau aliate, potrivit legii. Similar, proliferarea sistemelor de lovire de înaltă precizie se menÅ£ine ca preocupare a actorilor statali şi nonstatali, procesul fiind facilitat de accesul la tehnologie. Strategia militară a României porneşte de la abordarea extinsă a securităţii naÅ£ionale, în care apărarea se îmbină şi echilibrează reciproc cu dimensiunile de ordine publică, informaÅ£ii, contrainformaÅ£ii şi de securitate, diplomatică, de management al situaÅ£iilor de criză, educaÅ£ională, de sănătate, economică, energetică şi demografică. Executarea mentenanÅ£ei echipamentelor militare se va asigura cu preponderenţă în cadrul structurilor proprii prin aprovizionarea cu piese de schimb şi materiale, echipamente de testare şi suport, instruirea personalului, asigurarea documentaÅ£iei tehnice şi infrastructurii specifice, în facilităţile oferite de industria naÅ£ională de apărare şi/sau în cadrul de cooperare asigurat de apartenenÅ£a la NATO şi UE. - achiziÅ£ionarea de echipamente/tehnică critice pentru înzestrarea structurii de forÅ£e şi revitalizarea unor sisteme de echipamente şi tehnică militară existente; - continuarea derulării programelor de înzestrare şi modernizare cu echipamente militare şi iniÅ£ierea unor programe noi pentru realizarea capabilităţilor asumate în cadrul NATO şi UE, cu preponderenţă prin implicarea industriei naÅ£ionale de apărare; - modernizarea şi asigurarea protecÅ£iei sistemelor de comandă, control, comunicaÅ£ii, calculatoare, informaÅ£ii, supraveghere şi cercetare, integrat la nivel naÅ£ional şi interoperabil cu cel al AlianÅ£ei; - asigurarea suportului logistic pe durata ciclului de viaţă al echipamentelor şi controlul costurilor asociate acestui proces; - constituirea, completarea, precum şi împrospătarea stocurilor, diferenÅ£iat, inclusiv prin prepoziÅ£ionarea resurselor pentru apărare în contextul asigurării sustenabilităţii forÅ£elor, în concordanţă cu nivelul capacităţii operaÅ£ionale, stabilită pentru fiecare pachet de forÅ£e; - participarea la programele, proiectele şi iniÅ£iativele de dezvoltare a capabilităţilor de apărare în cadrul multinaÅ£ional asigurat de NATO şi UE. L’azzardata azione degli Scipioni se da un lato tentava di mettere alle corde la presenza cartaginese in Hispania, in realtà si discostava da quello che era lo scopo originario della strategia militare romana, e cioè il contenimento del nemico, impedendogli il passaggio in terra italica. Ora vale la pena, quindi, di allungare un po’ il nostro elenco con altri 6 videogiochi per PC che potrebbero rappresentare delle valide alternative. Armata României va rămâne garantul suveranităţii şi independenÅ£ei naÅ£ionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale, contribuind activ la stabilitatea şi securitatea regională şi globală. - asigurarea încadrării la nivelul calitativ şi numeric planificat, atât în structurile naÅ£ionale, cât şi în structurile de comandă şi de forÅ£e ale NATO şi UE; - alinierea managementului resurselor umane la cele mai bune practici NATO şi la consecinÅ£ele generate de noul mediu de securitate; - creşterea calităţii vieÅ£ii militarilor prin asigurarea condiÅ£iilor de locuit, îmbunătăţirea asistenÅ£ei medicale, eficientizarea dialogului social şi armonizarea cadrului legal privind salarizarea personalului, raportat la realităţile socio-economice naÅ£ionale; - formarea, pregătirea şi utilizarea rezerviştilor voluntari şi menÅ£inerea unui nivel ridicat al pregătirii pentru mobilizare a structurilor armatei. La nivel regional persistă unele stări de tensiune, determinate atât de tendinÅ£a unor actori statali de a acÅ£iona în logica sferelor de influenţă, controlând zone de importanţă strategică, cât şi de menÅ£inerea vechilor dispute de natură etnică sau religioasă, separatiste, ori de contestare a frontierelor existente. Capabilităţile de apărare şi priorităţile realizării acestora. În acelaşi timp, garanÅ£iile de securitate şi apărare colectivă oferite de statutul de membru al AlianÅ£ei Nord-Atlantice, clauza de solidaritate şi asistenţă reciprocă în cadrul Uniunii Europene şi parteneriatele strategice, dintre care cel cu Statele Unite ale Americii este esenÅ£ial, reprezintă dovezi ale parcursului democratic, ale evoluÅ£iei societăţii româneşti către un plus de securitate. Hotărârea nr. E quella parte dell’arte militare che stu­ dia i mezzi più opportuni per far muovere le truppe con facilità e sicurezza verso i punti dove devono es­ sere impiegate. Fenomenul terorist nu reprezintă, pentru moment, o ameninÅ£are directă, însă apropierea geografică de zonele în care acest fenomen se manifestă pregnant, precum şi participarea ţării noastre la acÅ£iunile de stabilizare/reconstrucÅ£ie din zone de conflict îi pot determina pe promotorii terorismului să înscrie România pe lista Å£intelor vizate. Gran parte delle città fondate dai Romani nel loro processo di conquista deriva dal castrum, l’accampamento militare romano: una volta conclusa la campagna militare, questo veniva gradualmente abitato, iniziando dai legionari veterani.. România îşi consolidează apărarea naÅ£ională şi prezervă interesele naÅ£ionale în Marea Neagră şi la fluviul Dunărea, independent, până la activarea mecanismelor de funcÅ£ionare tip "Articol 5"/NATO sau "Articol 42/7"/TEU, precum şi prin dezvoltarea cooperării cu aliaÅ£ii din proximitate şi iniÅ£iativele regionale de cooperare militară. În domeniul resurselor umane numărul de posturi bugetate va rămâne constant, pe toată durata de aplicare a acordului politic, respectiv 81.129, şi stă la baza estimării cheltuielilor de personal. Conceptele strategice şi operaÅ£ionale, în accepÅ£iunea prezentei strategii, descriu modul în care sunt angajate forÅ£ele armate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite şi sunt ierarhizate astfel: a) concepte instituÅ£ionale - rezultă din Strategia naÅ£ională de apărare a ţării şi Carta albă a apărării şi descriu modul în care Armata României contribuie la asigurarea securităţii naÅ£ionale în contextul implementării conceptului de securitate naÅ£ională extinsă; b) concepte de operare - definesc modul de aplicare, în practică, a artei şi ştiinÅ£ei militare şi reliefează modul în care acÅ£ionează forÅ£ele armate în vederea implementării conceptelor instituÅ£ionale la nivel strategic, operativ şi tactic; c) concepte funcÅ£ionale - descriu modul de acÅ£iune a forÅ£elor armate, în domenii specifice/specializate. Îndeplinirea acestor misiuni fundamentale presupune identificarea potenÅ£ialelor riscuri şi ameninţări militare, stabilirea obiectivelor militare, în acord cu interesele naÅ£ionale, configurarea celui mai eficient pachet al capabilităţilor de apărare şi stabilirea conceptelor operaÅ£ionale de întrebuinÅ£are a forÅ£elor. Questa collana di volumi dell’editore Helion & Company “Dalla ragione alla rivoluzione” prende in esame, sotto l’aspetto militare, il periodo storico che va dal 1721 al 1815, un’epoca in cui la strategia basata sulle fortezze statiche e le battaglie in file lineari, lasciarono il posto alla cosiddetta “nazione in armi” e ai primi albori della “Guerra totale”. Structura ForÅ£elor Aeriene va cuprinde în principal: Statul Major al ForÅ£elor Aeriene; cinci baze aeriene; o brigadă de apărare antiaeriană; o brigadă de cercetare, supraveghere şi recunoaştere şi o bază de sprijin logistic. Strategia militară realizează aceste lucruri, detaliind structura de forÅ£e şi direcÅ£ionând, pentru un orizont de acoperire de patru ani, configurarea, dimensionarea, pregătirea şi înzestrarea Armatei României. Armata României, subordonată exclusiv voinÅ£ei poporului, pentru îndeplinirea misiunii sacre de apărare a ţării, în contextul apărării colective a NATO, precum şi al clauzei de asistenţă mutuală a Uniunii Europene, pregăteşte, integrează la nivel naÅ£ional şi, la nevoie, face uz, conform legii, de toate resursele puse la dispoziÅ£ie, pentru îndeplinirea rolului său constituÅ£ional de garantare a suveranităţii, independenÅ£ei şi unităţii statului, a democraÅ£iei constituÅ£ionale şi a integrităţii teritoriale a ţării, precum şi pentru sprijinul acÅ£iunilor statelor aliate în situaÅ£ii de criză, în baza angajamentelor asumate şi a deciziilor politice adoptate la nivelul NATO şi UE. Cumulul de factori ce compun un mediu de securitate complex şi extrem de dinamic impune aplicarea de măsuri pe mai multe planuri, în care cel militar redobândeşte relevanţă. Prova una vasta raccolta di giochi di strategia. Obiectivele militare naÅ£ionale vor urmări constituirea unui organism militar naÅ£ional capabil să furnizeze următoarele efecte de nivel strategic: - descurajarea acÅ£iunilor agresive la adresa României; - limitarea duratei sau a influenÅ£ei unei acÅ£iuni militare ostile de natură să genereze o criză sau o situaÅ£ie de instabilitate; - protecÅ£ia populaÅ£iei şi a teritoriului; - proiecÅ£ia capabilităţilor militare necesare pentru asigurarea participării specializate în cadrul securităţii naÅ£ionale extinse; - consolidarea credibilităţii strategice a ţării noastre. Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania este prezentata intr-o conferinta de presa transmisa in direct in dupa-amiaza zilei de vineri, 4 decembrie.